ZSRCKU Kościelec

“Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu”

03 lipca 2020

“Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu” – projekt unijny skierowany do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz uczniów na kierunkach technik: logistyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, informatyk, ekonomista, żywienia i usług gastronomicznych, rolnik.
Projekt realizujemy w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. w okresie od 1 czerwca 2020r. do 31 marca 2022r.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych u minimum 90% spośród 78 uczniów (30 kobiet i 48 mężczyzn) Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu, doskonalenie umiejętności i podniesienie kompetencji 5 nauczycieli (2 kobiety, 3 mężczyzn) kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół RCKU, jak również podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół RCKU.

Realizacja celu nastąpi poprzez:
doposażenie pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego,
staże zawodowe dla uczniów i uczennic,
dodatkowe szkolenia/kursy zwiększające kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe uczniów i uczennic,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów i uczennic,
kursy i szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Główne wskaźniki do realizacji w ramach projektu to:
liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: – 1 placówka,
liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejetności uniwersalnych w programie: 24 osoby,
liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 52 osoby,
liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 5 osób.

Wartość projektu: 663 798,43 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 564 228,67 zł