ZSRCKU Kościelec

„Idźcie w te szlachetne zabiegi(…), a nie ustępujcie nikomu pierwszeństwa, w cnotach, pracach i naukach. „Kierując się intencją wspierania najlepszych postaw uczniowskich, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ustanawia Nagrodę im. Stanisława Staszica-patrona szkoły.
Nagroda ma wyłonić następców Staszica, ludzi Jemu podobnych: uzdolnionych, osiągających dobre wyniki w nauce , zaangażowanych, znajdujących czas na działalność społeczną, pozalekcyjną, ludzi z pasją i ciekawością świata, wysoką kulturą osobistą, potrafiących znaleźć się w każdej sytuacji.
 
I. Ogólne zasady przyznawania Nagrody
1.Nagroda przyznawana jest uczniom ZSRCKU w Kościelcu, za ich postawę uczniowską.
2.Nagroda przyznawana jest corocznie 6 listopada w Dzień Patrona Szkoły Stanisława Staszica.
3.Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów, działając zgodnie z Regulaminem Nagrody.
4.Nagroda przyznawana jest za działanie i wyniki w poprzednim roku szkolnym.
5.Kandydatami do Nagrody mogą być uczniowie technikum, liceum i zasadniczej szkoły zawodowej kształcenia ponadgimnazjalnego.
6.Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą członkowie Rady Pedagogicznej, Dyrekcja i Samorząd Uczniowski ZSRCKU w Kościelcu.
7. Kandydaci nominowani do nagrody otrzymują dyplomy.
8.Spośród zgłoszonych kandydatów Kapituła wyłoni trzech laureatów.
9.Laureaci Nagrody otrzymują dyplom pamiątkowy i nagrodę rzeczową.
10.Laureatem Nagrody zostać można raz w cyklu kształcenia.
II. Warunki zgłaszania kandydatów
1.Zgłaszający może wskazać jednego lub więcej kandydatów.
2.Zgłaszający składa Kapitule Nagrody pisemny wniosek, podając jak najwięcej informacji opisujących nominowanego i jego działalność. Wnioski nominacyjne bez pisemnego uzasadnienia nie będą rozpatrywane przez Kapitułę Nagrody.
3.Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego. (druki wniosków znajdują się na stronie internetowej szkoły).
4.Zgłaszający może załączyć do wniosku dokumentację uzupełniającą, którą uzna za pomocną.
5.Nazwiska nominowanych osób przedstawiane są na wrześniowej Radzie Pedagogicznej.
III. Kapituła Nagrody
Rada Pedagogiczna powołuje Członków Kapituły na czteroletnią kadencję.
W skład Kapituły Nagrody wchodzą: przedstawiciel Dyrekcji, pięciu przedstawicieli Rady Pedagogicznej, dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego,
IV. Fundatorzy Nagrody : Rada Rodziców
V. Warunki jakie musi spełniać kandydat do Nagrody im. Stanisława Staszica.
1.Kandydat uzyskuje dobre wyniki w nauce( średnia 4 i powyżej).
2.Przejawia aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich
możliwości szkoły.
3.Reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami.
4.Należy do wybranych przez siebie organizacji młodzieżowych działających w szkole lub poza szkołą. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Działalność ta nie może wpływać ujemnie na wyniki w nauce i zachowaniu.
5.Dba o honor i tradycje szkoły.
6.Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom i koleżankom.
7.Szanuje własną godność, poglądy i przekonania innych ludzi, godność osobistą drugiego człowieka.
8.W każdej sytuacji szkolnej i pozaszkolnej potrafi zachować się godnie i kulturalnie.
9.Dba o własne zdrowie; nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających.
10.Dba o piękno mowy ojczystej.