ZSRCKU Kościelec

I.  Informacje o przetwarzaniu danych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego Stanisława Staszica w Kościelcu

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica z siedzibą: ul. Kościelna 2, 62-604 Kościelec, reprezentowanym przez Dyrektora jednostki.
  2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wykonawczych.
  3. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  4. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwianej sprawy.
  5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawę organizacji i zakresy działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub przez czas wskazany przez Administratora.
  6. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Każdy ma także prawo do przenoszenia danych.
  9. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego.
  10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

II. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz.1082, z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 29 sierpnia 2022 r. (Dz. U z 2022 poz.1810) w sprawie organizacji roku
szkolnego dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla:
Technikum:
1.31 października 2022 r.
2. 09 stycznia 2023 r.
3. 19 kwietnia 2023 r.
4. 20 kwietnia 2023 r.
5. 02 maja 2023 r.
6. 04 maja 2023 r.
7. 05 maja 2023 r.
8. 08 maja 2023 r.
9. 02 czerwca 2023 r.
10. 09 czerwca 2023 r.

 

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców:
1. Agnieszka Szymańska -przewodnicząca RR
2. Justyna Kotkowska – zastępca przewodniczącej RR
3. Monika Krawczyk -sekretarz RR
4. Marta Głodna – skarbnik RR
5. Małgorzata Zarychta-członek RR
6. Ilona Tarczewska- członek RR
Komisja Rewizyjna:
1.Michał Wróblewski-przewodniczący
2.Anna Kujawa-zastępca przewodniczącego
3. Karolina Janicka- członek