ZSRCKU Kościelec

„Nowy” egzamin zawodowy

O EGZAMINIE.

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie. ‎ 

KOGO DOTYCZY NOWA FORMA EGZAMINU ZAWODOWEGO?

Nowy egzamin zawodowy dotyczy osób, które rozpoczęły w roku szkolnym 2012/2013 (lub później) kształcenie według nowej „Podstawy programowej kształcenia w zawodach”.

Do egzaminu mogą przystąpić:‎

 • ‎uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
 • ‎uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
 • ‎absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
 • ‎osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze ‎świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ‎ponadpodstawowych,‎
 • ‎osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.‎

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:‎

 • ‎ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową  

oraz

 • ‎co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.

 

JAK WYGLĄDA „NOWY” EGZAMIN ZAWODOWY?

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

 • Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎
 • Część praktyczna  trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 KIEDY EGZAMIN JEST ZDANY?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.‎ Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

„NOWY” egzamin zawodowy (kształcenie wg. nowej podstawy programowej):

W 2018 r. zostaną przeprowadzone dwie sesje w poniższych terminach:‎

SESJA 1 styczeń – luty 2018 – ogłoszenie wyników 23 marca 2018 r.
część pisemna część praktyczna
Modele: „d”
Modele:„w”, „wk” i „dk”
11 stycznia 2018 r.
10 stycznia 2017 r.
od 12 stycznia do 17 lutego 2018 r.

 

SESJA 2 czerwiec-lipiec 2018- ogłoszenie wyników 31 sierpnia 2018 r.

składanie deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2018 – do 18 lutego 2018

część pisemna część praktyczna
Modele: „d”
Modele:„w”, „wk” i „dk”
19 czerwca 2018 r.
26 czerwca 2018 r.
od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.