ZSRCKU Kościelec

 1. JAK WYGLĄDA „NOWY” EGZAMIN ZAWODOWY?

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

 • Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎
 • Część praktyczna  trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

„Nowy” egzamin zawodowy

O EGZAMINIE.

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie. ‎ 

 KIEDY EGZAMIN JEST ZDANY?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.‎ Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

2 . EGZAMIN: ‎Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2022 roku

 • kształcenie wg. podstawy programowej 2012 kwalifikacje jednoliterowe 
  • podstawa programowa 2012 harmonogram [czytaj]
 • kształcenie wg. podstawy programowej 2017 kwalifikacje dwuliterowe  
  • podstawa programowa 2017 harmonogram [czytaj]

deklaracja przystąpienia do egzaminu  >>>pobierz

 • kształcenie wg. podstawy programowej 2019 kwalifikacje trzyliterowe  
  • podstawa programowa 2019 harmonogram [czytaj]

deklaracja przystąpienia do egzaminu(ogólna) >>>pobierz

!!!deklaracja przystąpienia do egzaminu SESJA LATO 2022

 • technik ekonomista (kwalifikacja EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej)>>>pobierz
 • technik logistyk (kwalifikacja SPL.01 Obsługa magazynów)>>>pobierz
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań)>>>pobierz
 • technik rolnik (kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej)>>>pobierz
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej (kwalifikacja PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych))>>>pobierz
 • technik informatyk (kwalifikacja INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych)>>>pobierz

***

3. Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2022 r. egzaminów

Szczegółowe informacje>>>czytaj więcej  

4. Wytyczne MEiN, GIS i CKE dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w sesji ZIMA 2022 oraz aktualizacja procedur

Szczegółowe informacje>>>czytaj więcej