ZSRCKU Kościelec

  1. JAK WYGLĄDA „NOWY” EGZAMIN ZAWODOWY?

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

  • Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎
  • Część praktyczna  trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

„Nowy” egzamin zawodowy

O EGZAMINIE.

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie. ‎ 

 KIEDY EGZAMIN JEST ZDANY?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.‎ Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

2 . W 2020 r. zostaną przeprowadzone w poniższych terminach:‎


  • kształcenie wg. podstawy programowej 2012 kwalifikacje jednoliterowe  
SESJA  czerwiec-lipiec 2020 – ogłoszenie wyników 31 sierpnia 2020 r.
część pisemna część praktyczna
Modele: „d”
Modele: „w”, „wk” i „dk”
23 czerwca 2020 r.
22 czerwca 2020 r.
 od 24 czerwca  do 9 lipca 2020 r.
  • kształcenie wg. podstawy programowej 2017 kwalifikacje dwuliterowe  
SESJA czerwiec-lipiec 2020 – ogłoszenie wyników 31 sierpnia 2020 r.
część pisemna część praktyczna
Modele: „d”
Modele: „w”, „wk” i „dk”
23 czerwca 2020 r.
22 czerwca 2020 r.
od 24 czerwca  do 9 lipca 2020 r.

3. Wytyczne CKE MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

>>>czytaj więcej     Szczegółowy dokument znajdziesz TUTAJ