ZSRCKU Kościelec

„Poprawa jakości kształcenia w ZSRCKU”

14 maja 2019


EFS_Samorzad_kolor-PL

Powiat Kolski/Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych u min. 90% z 60 uczniów (25 K) z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu zwiększające ich szanse na rynku pracy przez m.in. realizację staży, dodatkowych szkoleń i kursów a także podniesienie kompetencji zawodowych 14 (9K, 5M) nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół poprzez szkolenia oraz podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół poprzez m.in. wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego w okresie od 1 maja 2019 do 31 grudnia 2020 r. 

Planowane efekty:   

  • Wyposażenie pracowni przedmiotowych 

  • Staże zawodowe dla uczniów i uczennic. Stażami zostaną objęci uczniowie z klas I – III w roku szkolnym 2018/2019, z kierunków klas Technikum: ekonomista (10 Uczniów), informatyk (6 uczniów), logistyk (15 uczniów), rolnik (10 uczniów), technologii żywności (9 uczniów), żywienia i usług gastronomicznych (10 uczniów). 

  • Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających ich szanse na rynku pracy  

  • Kursy i szkolenia dla nauczycieli  

  • Doradztwo edukacyjno – zawodowe  

W Projekcie będzie uczestniczyć 60 (w tym 25 kobiet) uczniów oraz uczennic, 14 (w tym 9 kobiet) nauczycieli przedmiotów zawodowych/ i lub instruktorów praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu. 

Wartość projektu: 921 601,90 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 783 361,61 >>> czytaj: regulamin projektu

            >>> formularz zgłoszeniowy ucznia

            >>> deklaracja uczestnictwa w projekcie (ucznia)

>>> opinia wychowawcy Kościelec

>>> oświadczenie uczestnika projektu (ucznia)

>>> umowa uczestnictwa w projekcie (ucznia)

>>> zgoda rodzica na udział dziecka w projekcie