ZSRCKU Kościelec

logo-2

 

 

„Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy”12

„Chcemy nauczyć się więcej”12

 

 

 

Program PO WER
Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna
Akcja Mobilność osób uczących się i pracowników
Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Numer umowy finansowej 2016-1-PL01-KA102-024015
Tytuł projektu „Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy”
Data rozpoczęcia projektu: 15 / 11 / 2016
Data zakończenia projektu: 14 / 11 / 2017
Całkowity czas trwania projektu: 12 miesięcy
Pełna nazwa organizacji będącej beneficjentem: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Zespół‚ Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu w ostatnim roku realizował‚ projekt „Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół‚ zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Całkowita wartość projektu wyniosła 290 tyś 502,86 zł. W projekcie wzięło  udział 40 uczniów i czterech opiekunów, a realizowany był z partnerami z Niemiec (firma Berlink) i Włoch (firma Sistema Turismo).

Projekt z ramienia  ZSRCKU Kościelec zarządzany był przez zespół projektowy w składzie: Ewelina Książek, Ewelina Rojewska oraz Bogusław Załęski –koordynator projektu.

Cele projektu były następujące:
1.Zdobycie przez uczniów nowych umiejętności zawodowych
2.Podniesienie rangi i jakości praktyk poprzez wzrost kompetencji uczniów
3. Lepsze przygotowanie młodzieży do mobilności na europejskim rynku pracy
4.Podniesienie umiejętności językowych.
5.Wzrost kreatywności ucznia, jego rozwój osobowy, społeczny i kulturowy.
6.Uzyskanie przez beneficjentów dokumentu Europass – Mobilność potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe.
Działania projektowe podzielone były na trzy etapy:

– działania przygotowujące uczestników do udziału w projekcie,
– dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy
– ewaluacja i upowszechniania.
W etapie I uczestnicy wzięli udział w 35 godzinnym kursie językowo-kulturowym, 2 godzinnym szkoleniu BHP i 2 godzinnym przygotowaniu pedagogicznym. Zajęcia kulturowo-pedagogiczne połączone były z dwudniowym wyjazdem integracyjnym (I grupa-gospodarstwo agroturystyczne „Zakątek” w Tarnówce, II grupa – Termy Uniejów).
Etap II odbył się w dwóch krajach – Niemczech (Berlin) oraz we Włoszech (Rimini). Staż w Berlinie trwał od 22 stycznia do 4 lutego 2017 r. i wspierany był przez organizację Berlink, natomiast staż w Rimini odbył się w terminie od 23 kwietnia do 6 maja 2017 r. i wspierany był przez organizację Sistema Turismo.  We Włoszech koordynator projektu oraz dyrektor ZSRCKU  monitorowali realizację projektu, spotkali się z przedstawicielami Sistema Turismo i wizytowali stażystów w firmach goszczących.
W Etapie III uczestnicy upowszechnili następujące rezultaty projektu: podwyższoną wiedzę i umiejętności zawodowe, wiedzę na temat  kultury i historii Włoch i Niemiec oraz umiejętności językowe. Narzędziami, które posłużyły do upowszechniania były, platforma BIG BANG udostępniana przez organizację partnerską, lokalne media: tygodnik Przegląd Kolski, Telewizja Kablowa, portal internetowy kolo.naszemiasto.pl oraz prowadzony fanpage na portalu Facebook.
 
19 października 2017 roku w Zajeździe „ Pod Dyliżansem” w Kościelcu miała miejsce konferencja podczas której Uczestnicy projektu otrzymali dokumenty w języku polskim i angielskim, potwierdzające udział w projekcie i kursach językowych. Każdy uczestnik projektu otrzymał też dokument Europass Mobilność, potwierdzający nabyte umiejętności. Przed wręczeniem certyfikatów Koordynator  Bogusław Załęski przedstawił efekty zrealizowanego projektu wraz z opiniami uczestników zawartymi w raporcie ewaluacyjnym. Miała też miejsce prezentacja podsumowująca projekt oraz miła niespodzianka w postaci dań śródziemnomorskich. Mobilności zagraniczne w Niemczech oraz we Włoszech na podstawie relacji uczniów należy ocenić bardzo dobrze. Certyfikaty wręczał wicestarosta kolski pan Marek Banaszewski, a w spotkaniu uczestniczył dyrektor ZSRCKU Kościelec Wiesław Kujawa i lokalni przedstawiciele small business’u.
P1000050 P1000069

 

 

 

 

 

 

 

Program PO WER
Akcja Mobilność osób uczących się i pracowników
Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Numer umowy finansowej 2017-1-PL01-KA102-037722
Tytuł projektu „Chcemy nauczyć się więcej”
Data rozpoczęcia projektu: 12 / 11 / 2017
Data zakończenia projektu: 11 / 11 / 2018
Całkowity czas trwania projektu: 12 miesięcy

„Chcemy nauczyć się więcej”

Projekt „Chcemy nauczyć się więcej” adresowany jest do 40 uczniów ZSRCKU Kościelec, uczących się w Technikum: Ekonomicznym, Logistycznym oraz Żywienia i Usług Gastronomicznych. Uczniowie wraz z 4 nauczycielami, którzy będą opiekunami stażu, wezmą udział w działaniach przygotowawczych, dwutygodniowym zagranicznym stażu zawodowym oraz w działaniach podsumowujących projekt.

Etap I Działaniami przygotowawczymi będą: 45 godzinnym kurs językowo-kulturowy oraz 5 godzinne przygotowanie pedagogiczne.

Etap II Staże zawodowe będą odbywały się w dwóch krajach – w Hiszpanii (Malaga) oraz we Włoszech (Rimini). Staż w Hiszpanii rozpocznie się w lipcu 2018 rok i realizowany będzie we współpracy organizację partnerską Tribeka, natomiast staż w Rimini odbędzie się we wrześniu 2018 roku i wspierany będzie przez organizację Sistema Turismo.

Etap III Ten etap składał się będzie z upowszechniania i wykorzystania rezultatów projektu. Uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami za pomocą platformy eTwinning, upowszechniającej projekty Erasmus+, lokalnych mediów oraz spotkań z pracownikami innych szkół, przedsiębiorcami i przedstawicielami organu prowadzącego szkołę. Będą informować o nich uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu kolskiego oraz ościennych, tak aby kreować Europejski wizerunek ZSRCKU oraz nowe kompetencje pracowników szkoły biorących udział w projekcie, co przełoży się na większy nabór.

Zakładanymi rezultatami projektu będą: zdobyta wiedza i doświadczenie, podniesienie umiejętności językowych, materiały przygotowane na potrzeby kursów językowo-kulturowych, strona internetowa projektu oraz wprowadzenie innowacji pedagogicznej do szkolnych planów nauczania dotyczącej przedmiotów zawodowych i/lub języków obcych. Podczas wszystkich trzech etapów projektu uczestnicy będą odpowiadać na ankiety, w celu ciągłej ewaluacji projektu zapewniającej osiągnięcie celów projektu.

Cele projektu są następujące:

 1. Zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego i podniesienie kompetencji/umiejętności zawodowych z myślą o zyskaniu większych szans na zatrudnienie, ułatwiających podjęcie stałego zatrudnienia oraz poprawienie pozycji na rynku pracy,
 2. Podniesienie rangi i jakości praktyk poprzez wzrost kompetencji uczniów.
 3. Podniesienie umiejętności językowych, poznanie krajów w których odbywane będą staże.
 4. Wzrost kreatywności ucznia, jego rozwój osobowy, społeczny i kulturowy.
 5. Uzyskanie przez beneficjentów dokumentu Europass – Mobilność i ECVET potwierdzającego odbycie zagranicznego stażu oraz nabyte umiejętności zawodowe.

Organizacje partnerskie wybraliśmy ze względu na ich bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych. Uczestnictwo w projekcie umożliwi uczniom Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych poznanie specyfiki pracy na rzeczywistym stanowisku pracy w kuchni i na sali konsumenckiej, nabycie umiejętności sporządzania i ekspedycji potraw i napojów oraz doskonalenie umiejętności przygotowania sali konsumenckiej i obsługi konsumenta. Cele projektu dla Technikum Logistycznego to podniesienie umiejętności obsługi systemów informatycznych w podstawowych procesach logistycznych, zapoznanie się z urządzeniami, narzędziami i innym sprzętem technicznym stosowanym w magazynach, środkach transportu wewnętrznego i zewnętrznego, oraz zapoznanie się z trendami w zakresie rozwiązań technologicznych i know-how w branży. Cele projektu dla uczestników z Technikum Ekonomicznego to aktualizacja wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach, podniesienie umiejętności obsługi urządzeń biurowych, kształtowanie prawidłowej kultury zawodowej, Dodatkowo, wspólnym celem projektu jest podniesienie umiejętności uczestników w zakresie komunikowania się w języku obcym: angielskim, włoskim lub hiszpańskim. Dzięki projektowi zagraniczny staż zawodowy stanie się stałym elementem rozwoju zawodowego ucznia przyczyniając się do rozwoju osobowego oraz wzmocnienia jego przyszłej pozycji na rynku pracy. Zakładane rezultaty projektu to: wiedza i doświadczenie w korzystaniu z najnowszych rozwiązań technologicznych, podniesienie atrakcyjności naszej szkoły wśród absolwentów gimnazjów, co przełoży się na większy nabór w kolejnych latach. Lokalny rynek pracy wzbogaci się o absolwentów dysponujących najnowszą wiedzą i umiejętnościami. Współpraca z obcokrajowcami oraz wycieczki poznawcze poszerzą doświadczenie uczestników o aspekt kulturowy, będą działaniami przeciwdziałającymi rasizmowi.

Zgodnie z harmonogramem działań  Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy uczestników zakwalifikowanych projektu oraz listy uczestników rezerwowych. Wszyscy uczestniczą w działaniach zapisanych w ETAPIE I tzn.  40 godzinnym kursie językowym z języka angielskiego oraz 20 godzinnym kursie języka hiszpańskiego lub włoskiego.

Mobilność I : Malaga/Hiszpania/ 1-14.07.2018 Mobilność II : Rimini/Włochy/ 26.08-8.09.2018
   1. Kaźmierski Radosław
   2. Krzyżanowska Agnieszka
   3. Krzyżanowska Aleksandra
   4. Stachowiak Bartosz
   5. Wasiak Beata
   6. Śliwka Katarzyna
   7. Woźniak Daria
   8. Witaszek Sylwia
   9. Czupryniak Justyna
   10. Kwaśniewska Karolina
   11. Kaźmierczak Dominika
   12. Maciejewska Emilia
   13. Grabska Karolina
   14. Pochylska Oliwia
   15. Frątczak Kacper
   16. Betlej Nikol
   17. Dudzińska Wiktoria
   18. Wdzięczny Łukasz
   19. Janczak Magdalena
   20. Kaźmierczak Adrian

  lista rezerwowa

  1. Wysocki Daniel
  2. Szymański Kacper
  3. Pawłowski Jakub

 

 1. Sowińska Weronika
 2. Szafrańska Kamila
 3. Zubrzycki Adam
 4. Bińkowski Wiktor
 5. Jabłońska Marcelina
 6. Kostańska Kinga
 7. Junkiert Hubert
 8. Rzepka Magdalena
 9. Niedośmiałek Klaudia
 10. Polichnowska Wiktoria
 11. Tęgos Dominik
 12. Osiński Maciej
 13. Piechocki Dawid
 14. Piotrowski Mateusz
 15. Piechocki Mateusz
 16. Janicki Szymon
 17. Rosińska Magdalena
 18. Knyrek Adam
 19. Ogrodowczyk Sebastian
 20. Kupiński Sebastian

lista rezerwowa

 1. Michalak Dawid
 2. Olczak Mateusz
 3. Makarowicz Szymon
 4. Mencel Dawid
 5. Stefaniak Kamila

P1020358 P1020359 P1020360 P1020361